Đây là loại vé mà có thể trong vòng một ngày leo lên tấ