Khi các bạn vừa mới đến Nhật, do sự thay đổi thời tiết